Ekspozī比赛scenārij: latviešu

Latviešu valodas iedarbības scenāriji (PDF)

Borskābe,DinātrijaTetaborāts,Borsksžds,DinātrijaOktaborāts,KālijaBorāti,NātrijaMetaborāti,NātrijaPentabora
E-1:VidesycupārijsBorātuImportēšanai,ražošanai,attīrīšanaiineepakošanai
E-2:VidesScentārijsBorātuVispārējaiRūPnieciskaiLietošanai,库拉斯雷丁(KurasRezultātāipeksaražotacita Viela
E-3:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražoti dibora trioksīdu saturoši katalizatori
E-4:VidesycentārijsBorātuvispārējaisamaisīšaiArcitāmsastāvdağām,LaiIegītupreckātus
E-5:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdağām,莱伊吉塔·米施斯塔基斯库茨库斯
E-6:视频scenārijs borātu samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu krāsas un pārklājumus
E-7:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdaļām,莱伊吉托līmes
E-8:视频scenārijs borātu vispārējai formulēšanai materiālos
E-9:VidesScentārijsBorātuVispārējaiRūPnieciskaiLietošanai,库拉斯雷丁·泰国·雷迪拉特卡·佩斯特拉·阿帕特拉斯(Kātapstrādes)
E-10:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, lai veektu autopasārmināšanu
E-11:视频scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā borāti tiek iekļauti matricā vai uz tās
E-12:视频scenārijs tādu līmju rūpnieciskai lietošanai, kas satur borātus saturošus savienojumus
E-13:VideS场景TāduKrāsuunpārklājumurūpnieciskailietošanai,kas saturborātussaterošussavienojumus
E-14:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiStiklaVatesRažošanasProcesā
E-15:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai ražošanas procesā, kurā ražo stiklu ar lielu sārma saturu
E-16:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai stikla ar mazu sārma saturu ražošanas procesā
E-17:VidesScenārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiFritesražošanasprocesā
E-18:VidesScenārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaislīgtāssistēmās
E-19:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās,网址izvadīšana ūdenī
E-20:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja nenotiek izvadīšana ūdenī
E-21:视频scenārijs izstrādājumu vispārējai rūpnieciskai apstrādei ar vāji abrazīvām metodēm
E-22:视频scenārijs borātu vispārējai lietošanai laboratorijās, tos lietojot kā reaģentus analīžu veikšanai
E-23:VidesScentārijsBorātuvispārējailietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās,ja notiek 100%izvadȱšanaū
E-24:视频scenārijs borātus saturošu mēslošanas līdzekļu lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-25:VidesScentārijsBorātussaterošukrāsuunpārklājumuvispārəjailietošanailielosapmērosatvērtāssistəmās
E-26:视频scenārijs celulozes izolācijas materiālu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-27:视频scenārijs borātus saturošu izstrādājumu,没有kuriem izdalās maz vielas, vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-28:VideS场景BorātussaterošuIzstrādājumu,No KuriemIzdalāsdaudz Vielas,Vispārējailietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās
HH-1: Arodscenārijs peldbaseinu tablešu profesionālai lietošanai
HH-2:ArodscenārijsVispārējāmArRažošanuSaistītāmdarbībām - slēgtiprocesiallvenokārtsləgtiprocesi pieaugstāmstumatūrām
HH-3:ArodscenārijsBorātuatīrīšanai联合国Pārstrādei
HH-4:Arodscenārijsaudumumazgāšanaslīdzekļulietošanairūpnieciskosvaiprofesionālosapstākļos
HH-5: Arodscenārijs mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai, lietojot šķidrus boru saturošus mēslošanas līdzekļus
HH-6:ArodscenārijsLīmjuRūPnieciskaiLietošanai
HH-7: Arodscenārijs maisu(25-50公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-8: Arodscenārijs lielgabarīta maisu(750-1500公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-9: Arodscenārijs koncentrētu metāla apstrādes šķīdumu atšķaidīšanai ar ūdeni
HH-10:ArodscenārijsBoruHaterošaGranulētaMēslojumaPārvietošanai
HH-11:ArodscenārijsKrāsu联合国Pārklājumurūpnieciskailietošanai
HH-12: Arodscenārijs tīrīšanas līdzekļu šķīdumu lietošanai rūpnieciskos vai profesionālos apstākļos
HH-13:ArodscenārijsUgunsizturīguMaisījumuPagatavošanai联合国Pielietošanai
HH-14:Arodscenārijsautocisternupiepildəšanai
HH-15: Arodscenārijs borātu izkraušanai没有kuģiem
HH-16:ArodscenārijsSlīgtamProduktampieapkārtējāsvidessecuitarūras
HH-17:ArodscenārijsApstrādesvannusagatavošanai,KasParedzītasGalvanizēAnai,PārklāanaiARMetāliem联合国Cita Veida VirsmuApstrādēm
HH-18:ArodscenārijsVIELASVIAIS ProduktuPārvietošanaNo/ UzRezervuāriem/ LieliemKonteineriemŠimnolūkamParedzētāsTelpās
HH-19:ArodscenārijsIepakošanaiMaisos(25-50千克)
HH-20: Arodscenārijs iepakošanai lielgabarīta maisos
HH-21: Arodscenārijs vispārējām apkalpošanas darbībām
HH-22: Arodscenārijs vielas pārvietošanai mazos konteineros
HH-23:ArodscenārijsBoruSaterošaŠķidraLAPUApstrādesMēslojumaPārvietošanai
HH-24:Arodscenārijskušņu意大利面rūpnieciskailietošanaipielodēšanasvaimetināšanasstieņupārklāšanas
HH-25:ArodscenārijsKrāsu联合国Pārklājumuprofesionālailietošanai
HH-26:Arodscenārijslīmjuprofesionālailietošanai
HH-27: Arodscenārijs boru saturoša granulēta mēslojuma iestrādāšanai
HH-28:ArodscenārijsBoruSaterošaŠķidraMēslojumapielietošanai
HH-29: Arodscenārijs galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un metāla izstrādājumu cita veida virsmas apstrādei
HH-30: Arodscenārijs attīstītāja un fiksāžas šķīdumu lietošanai fotoapstrādes vajadzībām
HH-31: Arodscenārijs borātus saturošu粉u sablīvēšanai联合国tabletēšanai
HH-32: Arodscenārijs darbam laboratorijā
HH-33: Arodscenārijs metāla apstrādes šķīdumu lietošanai mehāniskajā apstrādē
HH-34:ArodscenārijsIeeļļošanaipie lielasEneržijasIedarbības
HH-35:ArodscenārijsLieluŠķīdumudaudzumupagatavošanaifotoapstrādesvajadzībām
HH-36:Arodscenārijsprofesionālaicelulozisaterošaizolācijasmatteriā​​lauzstādīšanai
HH-37: Arodscenārijs profesionālai apmetuma plākšņu, plākšņu un citu producktu uzstādīšanai
HH-38:ArodscenārijsRūPnieciskamDrupināšanas联合国MalšanasCocesam
HH-39:Arodscenārijsabrazīvumateriā​​lurūpnieciskailietošanai
HH-40: Arodscenārijs kušņu pastas rūpnieciskai/profesionālai lietošanai metināšanā/lodēšanā
HH-41:Arodscenārijsdarbamnoliktavā

beplay注册不了美国硼砂公司是里约热内卢Tinto公司的一部分,是硼酸盐(含硼和其他元素的天然矿物质)供应和科学领域的全球领导者。我们拥有1000名员工,在全球1700多个送货地点为500家客户服务。我们提供了全世界30%的精炼硼酸盐的需求来自我们在加州硼的世界级矿,洛杉矶东北约100英里。了解有关Rio Tinto的更多信息。

Beplay体育电脑版下载