СценариинаЕкспозиция:Бэлгарски

Сценариизаекспозициянабългарскиезик(PDF)

БорнаКиселина,ДинатриевиТетраборати,БоренОксид,динатриевоктаборат,КалиевБорат,НалиевБорат,НатриевМетаборат,НатриевПентаборат
e-1:Сценарийзаоколнатасредапривнос,Производство,преработкаипакетираненаборати
e-2:СценарийзаоколнатасредаприГенеричнапромишленаупотребанаборатизаполучаваненадругоВешество
e-3:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонакатализатори,СъдържащидиборенТриоксид
e-4:СценарийзаоколнатасредаприГенеричноФормулираненаБоративСмеси
e-5:СценарийзаоколнатасредаприформулираненаБоративдетергенти
e-6:СценарийзаоколнатаСредаприформулираненаБоративБоиипокрития
E-7:СценарийзаоколнатаСредаПриформулираненаБоративЛепила
E-8:СценарийзаоколнатаСредаПриГенеричноФормулираненаБоративМатериали
E-9:СценарийзаоколнатасредапригенеричнапребанаупотребанаборатиКатопомошнисредствазаобработкавпроцесиипродукти
e-10:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборатизаавтоматичнокаустифициране
E-11:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаупотребанаборебанаборати,Водешадовключваневиливърхуматрица
E-12:СценарийзаоколнатаСредаприПромишленаупотребанаЛепила,СъдържащиБорати
E-13:СценарийзаоколнатаСредаПрипромишленаупотребанабоипокрития,Съдържащиборати
E-14:СценарийзаоколнатаСредаприпромишленаупотребанаБоративпроизводствотонастшкленавата
e-15:Сценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаборативпроизводствотонависокоалкалностэкло
e-16:СценарийзаоколнатасредаприпромишленаупотребанаБоративпроизводствотонананискоалкалностэкло
e-17:СценарийзаоколнатаСредаприпромишленаупотребанаБоративпроизводствотонафрити
E-18:СценарийзаоколнатаСредаПрипромишленаупотребанаБоративЗатворенисистеми
E-19:СценарийзаоколнатаСредаприПромишленаупотребанаБоративАтомниЕлектроцентралисотделяневювводата
E-20:СценарийзаоколнатаСредаприПромишленаупотребанаБоративАтомниЕлектроцентралиБезотделяневвводата
e-21:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнапромишленаобработканаизделиясабразивнитехники(Нискастепеннаотделяне)
E-22:СценарийзаоколнатаСредаприГенеричнаупотребанаборативЛабораторииКатоАналитиченреактив
E-23:СценарийзаоколнатаСредаПриГенеричнаширокоразпространенаупотребаненаупотребанаборатисотделянена100%ВъвВодата
E-24:СценарийзаоколнатаСредаприширокоразпространенаупотребанаторове,СъдържащиБорати
E-25:СценарийзаоколнатаСредаПриширокоразпространенаупотребанабоиипокрития,Съдържащиборати
E-26:СценарийзаоколнатасредаприГенеричнаширокоространенаупотребанацелулознаизолация
E-27:СценарийзаоколнатаСредапригенеричнаширокоразпространенаупотребаненаупотребанаизделия,СъдържащиБоратиснискастепеннаосвобождаване
e-28:Сценарийзаоколнатасредапригенеричнаширокоразпространенаупотребаненаупотребанаизделия,Съдэржащиборатисвисокастепеннаосвобождаване
HH-1:Сценарийзапрофесионалнотоизползваненатаблеткизаплувнибасейни
HH-2:Сценарийзапрофесионалнопровежданенаобщипроизводственидейности - затворенипроцесиидоголямастепензатворенипроцесипривисокатемпература
HH-3:СценарийзапрофесионалноРафиниранеипреработканаБорати
HH-4:Сценарийзапрорийзапрофесионалнаупотребатанаперилнипрепаративпромишленосттаиливпрофесионалнасреда
HH-5:Сценарийзапрофесионалнаупотребанатечнибор-сюдържащиторове
HH-6:СценарийзапрофесионалнапромишленаупотребанаЛепило
HH-7:Сценарийзапрофесионалнотоизпразваненачували(25-50Кг)Всмесителнисюдове
HH-8:Сценарийзапрофесионалноизпразваненаголемичували(750-1500Кг)Всмесителнисюдове
HH-9:Сценарийзапрофесионалноразрежданенаконцентратнаметаленработенфлуидсвода
HH-10:СценарийзапрофесионалноПрехвърляненаБор-СъдържащиГранулираниторове
HH-11:Сценарийзапрофесионалнатапромишленаупотребанабоиипокрития
HH-12:Сценарийзапрофесионалнаупотребанапочистващиразтворивпромишленосттаиливпрофесионалнасреда
HH-13:СценарийзапрофесионалноПриготвянеинанасяненаогнеупорнисмеси
HH-14:СценарийзапрофесионалноПэлнененаавтоцистерни
HH-15:Сценарийзапрофесионалноразтоварваненаборатиоткораби
HH-16:СценарийзапрофесионаленЗатворенПроизводственцикълпринормалнаТемпературанаоколнатасреда
HH-17:СценарийзаПрофесионалнотоподготвяненаваназапоцинковане,ЗананасяненаГалваничнопокритиеизадругВидПовърхностноТретиране
HH-18:СценарийзапрофесионаленТрансфернаВешествоИлиПрепаратот/Всюдове/ГолемиКонтейнериВСпециалнисюоръжения
HH-19:Сценарийзапрофесионалноопакованевчували(25-50КГ)
HH-20:Сценарийзапрофесионалноопакованевголемичували
HH-21:Сценарийзапрофесионалноизвюршваненаобщидейностипоподдрэжката
HH-22:СценарийзапрофесионаленТрансфернавешествовмалкиКонтейнери
HH-23:СценарийзапрофесионаленТрансфернабор-съдържаштечентор
HH-24:Сценарийзапрофесионалнапромишленаупотребанапастообразенфлюсзананасяневърхуелектродизазаваряване/Спояване
HH-25:СценарийзапрофесионалнаупотребанаБоиипокрития
HH-26:СценарийзапрофесионалнаупотребанаЛепила
HH-27:СценарийзапрофесионалнаупотребанаГранулираниБор-Съдэржащиторове
HH-28:Сценарийзапрофесионалнаупотребанатечнибор-съдържашиторове
HH-29:СценарийзапроцинкованененасяненагалваничнопокритиеизадругВидПовърхностноТретираненаМеталниизделия
HH-30:Сценарийзапрофесионалнаупотребанапроявителиификсираширазтворизафотографскицели
HH-31:Сценарийзапрофесионалнопресованеитаблетираненапрахообразнивешества,СъдържащиБорати
HH-32:Сценарийзаработавлаборатория
HH-33:СценарийзаупотребанаметалниработнифлуидиприМашиннаобработка
HH-34:Сценарийзапрофесионалногресиранепривисокоенергийниусловия
HH-35:СценарийзапрофесионалноПриготвяненаизходенРазтворзафотографскицели
HH-36:СценарийзапрофесионаленМонтажнацелулознаизолация
HH-37:СценарийзапрофесионалeнМонтажнаГипсокартон,Картонидругипродукти
HH-38:СценарийзапрофесионалноПровежданенапромишленипроцесипоцесипотрошенеисмилане
HH-39:Сценарийзапрофесионалнатапромишленаупотребанаабразиви
HH-40:Сценарийзапромишлена/Професионалнаупотребанафлюсовепризаваряване/Спояване
HH-41:Сценарийзаработавсклад

beplay注册不了美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解有关Rio Tinto的更多信息。

Beplay体育电脑版下载